ඔටෝමොබයිල් ෆියුස්

  • Automobile Fuse

    ඔටෝමොබයිල් ෆියුස්

    මෙම වාහන ෆියුස් මාලාව කොටස් දෙකකින් සෑදී ඇත, ෆියුස් ලින්ක් සහ ෆියුස් බේස්. විවිධ යෙදුම් වලට අනුව, ෆියුස් සම්බන්ධතා සාමාන්‍ය වර්ගයට (සීඑන්එල්, ආර්කියු 1) සහ වේගවත් වර්ගයට (සීඑන්එන්) බෙදිය හැකිය. පහසු ෆියුස් හුවමාරුව සඳහා ෆියුස් සම්බන්ධතා සෘජුවම ස්ථාපිත ෆියුස් පදනමට (RQD-2) සම්බන්ධ කළ හැකිය.