අර්ධ සන්නායක ආරක්ෂාව සඳහා බෝල්ට් සම්බන්ධිත වටකුරු කාට්රිජ් වර්ගය වේගයෙන් ක්‍රියා කරන ෆියුස් සබැඳි