බෝල්ට් සම්බන්ධිත චතුරස්රාකාර නල වර්ගය අර්ධ සන්නායක ආරක්ෂාව සඳහා වේගයෙන් ක්‍රියා කරන ෆියුස් සබැඳි