පිහි සම්බන්ධතා සමඟ හතරැස් පයිප්ප ෆියුස් සඳහා ෆියුස් බේස්