පිරවුම් නොවන පුනර්ජනනීය ෆියුස් සබැඳි

  • Non-Filler Renewable Fuse Links

    පිරවුම් නොවන පුනර්ජනනීය ෆියුස් සබැඳි

    60A දක්වා ශ්‍රේණිගත ධාරාවක් සඳහා සිලින්ඩරාකාර කැප් සම්බන්ධතා සහ 600A දක්වා ශ්‍රේණිගත ධාරාව සඳහා පිහිය සම්බන්ධතා, සින්ක් මිශ්‍ර ලෝහයෙන් සාදන ලද විචල්‍ය හරස්කඩ ෆියුස් මූලද්‍රව්‍යය. පරිශීලකයින්ට පිළිස්සූ ෆියුස් මූලද්‍රව්‍යය පහසුවෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කර නැවත ෆියුස් භාවිතා කළ හැකිය.