ශූන්‍ය රේඛා ෆියුස්

  • Null line fuse

    ශූන්‍ය රේඛා ෆියුස්

    මෙම ශුන්‍ය රේඛා ෆියුස් මාලාවට RT18 ෆියුස් හෝල්ඩර් ශ්‍රේණි සහ ඩීආර් ශ්‍රේණියේ ෆියුස් විසන්ධි කිරීම ඇතුළත් විය හැකිය.
    භාවිතය සඳහා ස්විචයන්, උදා: එය RT18-32 3P + N ව්‍යුහයන් ආදිය සමඟ නිදහසේ ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. නැතහොත් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ලෙස ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.