විශේෂ ෆියුස් බේස් / දරන්නන්

  • Special Fuse Bases / Holders

    විශේෂ ෆියුස් බේස් / හෝල්ඩර්ස්

    මෙම වර්ගයේ ෆියුස් භෂ්ම සඳහා ව්යුහයන් දෙකක් තිබේ; එකක් සෑදී ඇත්තේ ෆියුස් වාහකයෙනි, බෝල්ටිං ෆියුස් සබැඳිය
    වාහකයාට ස්ථාපනය කර ඇති අතර පසුව එය ආධාරකරුගේ / පදනමේ ස්ථිතික සම්බන්ධතා වලට ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අනෙක් ව්යුහය සඳහා වාහකයක් නොමැත,
    බෝල්ට් ෆියුස් ආධාරකයේ / පදනමේ ස්ථිතික සම්බන්ධතා වෙත කෙලින්ම ස්ථාපනය කර ඇත. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා මත සමාගමට වෙනත් සම්මත නොවන පදනම් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.